Provozní řád

PROVOZ NA MŠ: 6:00 - 16:30 hod.

SCHÁZENÍ DĚTÍ: 6:00 – 8:00 hod. - rodič předá osobně své dítě p. uč.

                             v 8:30 hod. po domluvě

ROZCHÁZENÍ DĚTÍ: po obědě 12:15 – 12:30 hod.

                                 odpoledne 14:30 – 16:30 hod.

O termínu uzavření MŠ o letních prázdninách jsou zák.zástupci informování nejméně dva měsíce předem. Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informace jsou zveřejněny na nástěnce ve společných prostorách MŠ.

• Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zák.zástupce ředitelka mateřské školy. Zápis dětí do MŠ probíhá v určených dnech. Děti mohou být přijímány do MŠ i v průběhu školního roku.

• Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.


„Povinné předškolní vzdělávání “

• Předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v době 8-12 hodin. Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně učitelkám na třídě. Po návratu dítěte do školy pak omluví dítě písemně v docházkovém listě s uvedením důvodů absence. Omlouvání dětí, telefonické, písemné či osobně nahlášené - písemně zapisuje učitelka na třídě do docházkového sešitu a dává tím potvrzení přijetí oznámení. Zákonný zástupce je povinen doložit důvod nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Žádost o uvolnění či omlouvání dítěte do 14 dnů se hlásí učitelce na třídě. Po 14 dni se nepřítomnost dítěte hlásí ředitelce školy.

• Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:

    a/ individuální vzdělávání dětí

    b/ vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální

    c/ vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.


„Vzdělávání dětí od 2 do 3 let“

• Ve věku dvou let dítě potřebuje stálý pravidelný denní režim, který jim dává pocit bezpečí a jistoty. Ten je zajištěn pro všechny děti v naší mateřské škole, avšak u takto malých dětí dbáme a ponecháváme dětem dostatek času na realizaci činností, také mají upraven čas na stravování a oblékání. Dětem je dán dostatek času na adaptaci v mateřské škole.

• Zákonný zástupce dítěte může ukončit docházku do MŠ kdykoliv. Termín ukončení oznámí ředitelce školy a uhradí veškeré pohledávky.

• Ředitelka může po předchozím písemném upozornění ukončit docházku dítěte do mateřské školy (§ 35 zákona 561/2004 Sb.) jestliže:

- dítě nedochází do mateřské školy bez omluvy déle než 14 dnů. Poté upozorní ředitelka školy zákonné zástupce písemně na možnost ukončení předškolního vzdělávání dítěte. Neomluví-li rodiče dítě ani po písemném upozornění, rozhodne ředitelka školy o ukončení docházky dítěte do MŠ. Na jeho místo bude přijato jiné dítě z řad náhradníků.

- zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

- ukončení doporučí dětský lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu zkušebního pobytu dítěte

- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

• Zákonní zástupci dítěte si mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na třídních schůzkách.

• Dodržovat provoz MŠ - osobně předat dítě učitelce a informovat p. uč. o zdravotním stavu dítěte

                                      - zbytečně neprodlužovat pobyt dětí ve školce

                                      - při vyzvedávání dítěte taktéž upozornit p. uč. o přebírání.

• Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný ped. pracovník :

    a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky

    b) kontaktuje ředitelku nebo zástupkyni

    c) v případě nouze se obrátí na Policii ČR Zákonným zástupcům může být stanovena úhrada nákladů za péči o dítě po skončení provozní doby MŠ.

• Odchod se sourozencem či jinou osobou - pouze po písemném zmocnění zák.zástupce.

• Absence se hlásí den předem do 12:00 hod. V případě nemoci si zákonný zástupce může vyzvednout oběd od 11:00 – 11:15 hod. - pouze tentýž den. Nevyzvednutý oběd je rozdělen jako přídavek přítomným dětem ve třídě.

• Je-li podezření, že dítě je nemocné /vážné či inf. onemocnění/, řed. školy si může vyžádat lék.potvrzení. Léky nepodáváme, pouze po konzultaci s lékařem a souhlasem ředitelky MŠ a na základě písemného pověření zákonného zástupce.

• Změny v docházce (např.polodenní, celodenní strava) je nutno hlásit 5 dní před koncem měsíce.

• Děti si ukládají věci v šatně na svou značku (náhradní oblečení do pytlíku na věšáčcích), obuv do botníku, pyžamo předávají na třídě p. uč. Vše je nutno řádně podepsat!! Nedávat dětem do MŠ cenné věci a oblečení. Hračky se do MŠ nenosí.

• Stravu zajišťuje provozovatel ZŠ a MŠ Na Nábřeží – jídelníček je k nahlédnutí na nástěnce ve společných prostorách MŠ.

• Pitný režim – podávání tekutin dle potřeby dětí celého dne (na každé třídě je k dispozici džbán s pitím a hrníčky).

• Stolování – mladší děti jí lžíci, starší děti používají celý příbor /dle potřeby dětí/.

• Úplatu za předškolní vzdělávání a stravu je nutno uhradit v daném termínu, který je vyvěšen na nástěnce ve společných prostorách.

• Změny bydliště, zdravotního pojištění tel. čísel aj. ihned hlaste p. uč. na třídě!!!

• Děti jezdí na polodenní či jednodenní výlety, popř. dlouhodobější pobyt – školy v přírodě.

• Dojde – li k rozbití hračky či poničení vybavení, budou zákonní zástupci dítěte, které škodu způsobilo, požádání o její opravu!

• V budově a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů.UAL[ ]