ŠVP

NÁŠ ŠVP

„Cesty za poznáním“ je název našeho školního vzdělávacího programu, který směřuje k rozvíjení samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy a klade základy celoživotního vzdělávání všech dětí podle jejich individuálních možností, zájmu a potřeb. Krok za krokem chceme hledat cesty, aby děti poznávaly, prožívaly a porozuměly všemu, co život přináší. Aby se učily žít mezi ostatními, komunikovaly, nacházely kamarády pro život a získaly povědomí nejen o zdravém životním prostředí, ale také kladný vztah k přírodě.

Cíle předškolního vzdělávání

 • rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení (poznatek)
 • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost (hodnota)
 • získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí (postoj)


VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Vzdělávací činnosti jsou zpracovány do BLOKŮ, které tvoří – TÉMATA a PODTÉMATA jednotlivých tříd:

1. Třída – Včeličky

2. Třída – Berušky

3. Třída – Žabičky

Bloky jsou zpracovány do čtyř tematických celků, které se mohou vzájemě doplňovat, ale také na sebe navazovat. Integrovaný blok dává prostor k celistvé výchově dítěte, pod kterou si můžeme představit přirozené propojení činností a cílů práce učitelky v jednotlivých činnostech a současně naplňování cílů osobnostní a sociální výchovy.

V integrovaných blocích a jejich tématech se střídají různé aktivity a činnosti.

Dítě bude mít dostatek prostoru na:

 • činnosti motorické
 • činnosti estetické
 • činnosti kognitivní

Nejčastější formou činností bude hra. V případě tematických bloků především hra řízená učitelkou (tj. hra s pravidly, hry konstruktivní, didaktické, dramatické, pohybové, námětové aj.) V tematickém bloku se budou uplatňovat další činnosti a metodické řady – výtvarné techniky, prostorové tvoření, práce s grafickými listy, metody dramatické výchovy aj.


    1. Blok - CESTA K ČLOVĚKU

    2. Blok - CESTA K PŘÍRODĚ

    3. Blok - CESTA K RADOSTI A K SETKÁVÁNÍ

    4. Blok - CESTA K NOVÝM VĚCEM


Cesty se dále rozvětvují na cestičky, po kterých během roku kráčíme, běháme, nebo jen tak jdeme, poznáváme sami sebe, kamarády, svou rodinu, živly, zvířata, rostliny, počasí na Zemi a mnoho a mnoho dalších tajemství naší planety. Při plnění tematických bloků vycházíme ze všech vzdělávacích oblastí, které se vzájemně propojují.

Tyto oblasti jsou:

 • Dítě a jeho tělo (oblast biologická)
 • Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)
 • Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)
 • Dítě a společnost (oblast sociálně – kulturní)
 • Dítě a svět (oblast environmentální)


ROZVOJ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ A JINÝCH AKTIVIT

„Pohybové aktivity v TV - ragby"

„Pohybové aktivity v TV - horolezecká stěna“

„Plavání“

„Solná jeskyně“


Podrobný ŠVP je k dispozici na MŠ.

UAL[ ]